Aanbod

Ons
aanbod

Starten met
studiebegeleiding op maat?

Dan beginnen we altijd met een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt en worden de eventuele doelstellingen besproken.

Kan de hulpvraag niet bij ons beantwoord worden? Geen probleem. Dan zoeken we samen naar de meeste passende vorm van hulpverlening.

Bij ons kan je terecht voor:

Huiswerkbegeleiding lager onderwijs

Tijdens deze sessies ondersteunen we kinderen één tot meerdere keren per week bij het maken van hun huiswerk. We werken rond planning, studiemethode en/of we herhalen de reeds behandelde leerstof die het kind nog niet zo goed onder de knie heeft. We proberen hierbij altijd de zelfstandigheid van het kind te stimuleren.

Studiebegeleiding is niet leeftijdsgebonden. Zo kan elke jongere doorheen zijn/haar schoolcarrière bij ons terecht voor studiebegeleiding. Aangezien we werken op maat, wordt dit type begeleiding individueel aangepakt. Er wordt dus niet gewerkt met een basispakket maar samen met de jongere zoeken we naar de beste manier om te studeren, zich te organiseren en om de hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

Tijdens de sessies ‘Vakspecifieke bijles’ ligt de focus op de inhoud van een bepaald vak. Ervaart de jongere moeilijkheden met het spreken of schrijven van de Franse taal? Dan kan hij/zij bij ons terecht voor een cursus Frans. Loopt het wat fout in de lessen Wiskunde? Ook daar kunnen we een handje bij helpen. Concreet kunnen jongeren bij ons bijles volgen voor volgende vakken:

Tijdens een intakegesprek kunnen uiteraard ook andere vakken besproken worden. Indien nodig, herhalen we tijdens de vakspecifieke bijles ook leerstof van voorgaande jaren.

Deze begeleiding legt de nadruk op het nalezen en begeleiden van werkstukken, papers en eindwerken. Zo gaan we samen op zoek naar een onderwerp, reiken we handvaten aan in het kader van een literatuurstudie of in het kader van de correcte schrijfwijze of ​opbouw van een tekst en lezen we werkstukken, papers en eindwerken na.

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen en/of jongeren tijdelijk of helemaal niet meer naar school gaan. Ook tijdens die periode kunnen ze bij ons terecht. Samen met de ouders proberen we de best mogelijke oplossing voor het kind/de jongere te vinden. Belangrijk hierbij is dat hij/zij wel een alternatieve vorm van onderwijs dient te volgen. Zo bieden we ondersteuning aan kinderen/jongeren in thuisonderwijs, kinderen met gezondheidsproblemen of jongeren die starten met Examencommissie.

Mensen die ervoor kiezen om op latere leeftijd nog verder te studeren in het volwassenenonderwijs, kunnen ook bij ons terecht voor de nodige begeleiding.

Niet elk kind of jongere ervaart naar school gaan op dezelfde manier. Schoolmoeheid is dan ook een gekend begrip in onze praktijk en kan in sommige gevallen leiden tot schoolafwezigheid, wat gevolgen kan hebben voor zowel kind als ouder. Samen met het gezin gaan we op zoek naar een manier om de schoolcarrière van het kind of de jongere te optimaliseren zodat hij/zij opnieuw graag naar school gaat.

Naast studieproblemen kunnen ook andere zaken aan de basis liggen van moeilijkheden op school. Denk maar aan pesten of gepest worden, problemen thuis en/of in de vriendenkring… Tijdens een intakegesprek klaren we deze kwesties uit en zoeken we samen naar de meest passende vorm van hulpverlening.

Leerstoornissen, AD(H)D, hoogbegaafdheid, hypersensitiviteit, autisme… Het zijn één voor één gekende moeilijkheden. Bij Optempo leggen we de nadruk niet op de diagnose maar wel op de kenmerken ervan zodat we gerichte studiebegeleiding kunnen aanbieden. Hoewel dit soms vraagt om een andere aanpak, hoeft dit zeker niet altijd de oorzaak te zijn van grote problemen op school. We vinden het daarbij belangrijk dat de jongere zichzelf leert kennen en handvaten aangereikt krijgt om met de kenmerken van de diagnose om te gaan.

Het positief welbevinden van een kind op school start vaak ook bij de juiste studiekeuze, zowel in het lager onderwijs als in het hoger onderwijs. Wat zijn zijn/haar interesses? Mogelijkheden? Kwaliteiten? Aan de hand van meerdere gesprekken proberen we te achterhalen in welke richting een kind/jongere zich maximaal kan ontplooien.

De moeilijkheden van een kind/jongere kunnen ook invloed hebben op het welbevinden van de ouder(s). Daarom reiken we hen ook een luisterend oor aan en bieden we hen handvaten om met deze moeilijkheden te kunnen omgaan.

©

2024
Optempo

// By